“ابتدا تو را نادیده میگیرند، سپس مسخره ات میکنند و بعد با تو می جنگند. ولی در نهایت پیروزی از آن توست” م. گاندی
“First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win” M. Gandhi

درباره من

من، سعید رزاقی متولد 30 شهریور 1359. فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد زنجان به سال 1382. هم اکنون مسئول شبکه دانشگاه زنجان. به دوچرخه سواری علاقه مندم. طبیعت را دوست دارم. سیاست را دوست ندارم و از سیگار متنفرم.

جستجو


« پیمانکار یا پیمان نکار | Home | سخاوت »

خدا را شكر

ارسال شده توسط سعید | شنبه ، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵

خدا را شكر كه ماليات مي پردازم اين يعني شغل و در آمدي دارم و بيكار نيستم.
خدا را شكر كه بايد ريخت و پاش هاي بعد از مهماني را جمع كنم. اين يعني در ميان دوستانم بوده ام.
خدا را شكر كه لباسهايم كمي برايم تنگ شده اند . اين يعني غذاي كافي براي خوردن دارم.
خدا را شكر كه در پايان روز از خستگي از پا مي افتم.اين يعني توان سخت كار كردن را دارم.
خدا را شكر كه بايد زمين را بشويم و پنجره ها را تميز كنم.اين يعني من خانه اي دارم.
خدا را شكر كه در جائي دور جاي پارك پيدا كردم.اين يعني هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبيلي براي سوار شدن.
خدا را شكر كه سرو صداي همسايه ها را مي شنوم. اين يعني من توانائي شنيدن دارم.
خدا را شكر كه اين همه شستني و اتو كردني دارم. اين يعني من لباس براي پوشیدن دارم.
خدا را شكر كه هر روز صبح بايد با زنگ ساعت بيدار شوم. اين يعني من هنوز زنده ام.
خدا را شكر كه گاهي اوقات بيمار مي شوم . اين يعني بياد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم.
خدا را شكر كه خريد هداياي سال نو جيبم را خالي مي كند. اين يعني عزيزاني دارم كه مي توانم برايشان هديه بخرم.

موضوع : Uncategorized |

يك نظر براي ”خدا را شكر“

  1. فرزاد رض?? نوشته:
    شنبه ، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ at ۵:۱۴ ب.ظ

    خدا را شکر ک? ?رد? ?ر ر?ز ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بار ز?گ ?? ز??د ک? ا??تر?ت ?طع است. ا?? ?ع?? ???ز ا??تر?ت کار ?? ک??دخدا را شکر ک? ?رد? ?ر ر?ز ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بار ?ک ا???? را از ا???? دا?شگا? ?? ز??د تا ?ط?ئ? ش??د ک? ?? ر?د. ا?? ?ع?? ?رد? ???ز از ا???? دا?شگا? استفاد? ?? ک??د.خدا را شکر ?رد? ر?ز? ۱۰۰۰۰۰۰۰ با درخ?است ?ک ??ر?س کش جد?د را دار?د. ا?? ?ع?? ???ز با کا?پ??تر?ا کار ?? ک??د.خدا را شکر ?رد? ر?ز? ۱۰۰۰۰۰۰ بار در ??رد ?ب سر?ر جد?د دا?شگا? ?? پرس?د. ا?? ?ع?? ???ز دا?شگا? ز?جا? افراد? را دارد ک? ?? دا??د دا?شگا? ?ب سر?ر داردخدا را شکر ?رد? ر?ز? ۱۰۰۰۰۰۰ پ?غا? بد?? ج?اب در صفح? ?ات اسپات (فارس? ??شت? ??? ?پ ب? راستات خراب?? خدا را شکر) ?? ???س?د. ا?? ?ع?? ???ز ا??د ب? ج?اب دار?د.خدا را شکر ک? ا?? ?ا را ?? ???س?. ا?? ?ع?? ???ز ب?کار? ? ??ت ز?اد? دار? ? درگ?ر ر?ز?ر?گ? ??ست?. خدا را شکر ک? خدا را شکر ?? ک??. ا?? ?ع?? خدائ? ?ست ??? ???ز حسش ?? ک??.خدا را شکر ک? ب??ارستا?? ? ت??ارستا?? ?ست. ا?? ?ع?? ???ز د??ا?? ?شد?.

نظرات