“ابتدا تو را نادیده میگیرند، سپس مسخره ات میکنند و بعد با تو می جنگند. ولی در نهایت پیروزی از آن توست” م. گاندی
“First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win” M. Gandhi

درباره من

من، سعید رزاقی متولد 30 شهریور 1359. فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد زنجان به سال 1382. هم اکنون مسئول شبکه دانشگاه زنجان. به دوچرخه سواری علاقه مندم. طبیعت را دوست دارم. سیاست را دوست ندارم و از سیگار متنفرم.

جستجو


« بیروت پس از جنگ | Home | توضیحی در مورد نوشته غلط املایی »

پروژه وب سایت آمار استان

ارسال شده توسط سعید | پنجشنبه ، ۱۶ شهریور ۱۳۸۵

 این دفعه در مورد حمایت دولت از بخش خصوصی  و مخصوصاً شرکت های تولید کننده نرم افزار   قصد دارم بنویسم.   
سال ۱۳۸۳ بود، استانداری زنجان یک پروژه تحت عنوان پایگاه اطلاعات آماری استان زنجان را به مناقصه گذاشت و شرکت آرین نوین رایانه برنده مناقصه شد. در آن زمان من در شرکت آرین نوین رایانه مشغول به کار بودم (بعنوان برنامه نویس وب). با بررسی سایتهای آماری معتبر دنیا و مرکز آمار ایران  الگوی خود را سایت آمار کشور سوئد و اسپانیا انتخاب کردیم. یک سایت آماری که تولید جداول آن به صورت پویا بود و هر گونه جدول استاندارد آماری را پوشش می داد. این وب سایت با زبان PHP و پایگاه داده قدرتمند MySQL در سال ۱۳۸۳ طراحی و تحویل گردید. امروز که حدود ۲۰ ماه از آن قضیه می گذرد آن وب سایت به قول مهران مدیری صاحب ندارد و به حال خود رها شده است.

هیچ موقع فراموش نمی کنم آن لحظه ای را که در استانداری زنجان ساختار وب سایت، پایگاه داده مورد استفاده، زبان برنامه نویسی مورد استفاده و سرویس دهنده مورد نیاز را برای کارشناسان موجود در آن جمع تشریح می کردیم، یکی از کارشناسان گفت :

اشتباه شما این است که از SQL Server استفاده کرده اید و در مورد License و استفاده از آن به مشکل خواهیم خورد.

که همکارم آقای کلانتری در مورد Open Source توضیحاتی به جمع حاضر ارائه کردند و مشکل License برطرف شد.

تنها چیزهای که در این میان در نظر گرفته نشد آینده این سایت بود و هست. شاید اگر از این وب سایت حمایت می شد، استان زنجان بعنوان اولین استان صاحب چنین پایگاهی می شد که       مرکز آمار ایران با آن همه نیرو و امکانات ۷ سال بود که بر روی این پروژه کار کزده بود ولی خروجی نداشتند.

البته این سایت خالی از اشکال نیست، و در صورت حمایت می شد اشکالات این پایگاه را رفع کرد. فکر کنم نیازی به گفتن نباشد که با چه زحمت و دردسری  توانستیم مبلغ قرارداد را دریافت کنیم.

 البته جای تعجب ندارد که این پروژه هم همانند پورتال استان زنجان و شبکه دولت (که در ۴ سال گذشته به اتمام نرسیده اند) …

اما آدرس این سایت: http://projects.andia.ir/amar
در بخش آمارهای پویا می توانید توانایی این وب سایت را ببینید. در این بخش شما می توانید به یک  سلول اطلاعاتی دستیابی داشته باشید.

منتظر راهنماییها و نظرات شما در مورد وب سایت فوق هستم.

موضوع : Uncategorized |

۸ نظر براي ”پروژه وب سایت آمار استان“

 1. فر?اد نوشته:
  پنجشنبه ، ۱۶ شهریور ۱۳۸۵ at ۱:۱۴ ق.ظ

  ???ش? آرز? داشت? ز?جا? ?? ?ث?? ب??? استا??ا پرتا? داشت? باش? ا?ا ح?ف

 2. آ?ا?دا نوشته:
  یکشنبه ، ۱۹ شهریور ۱۳۸۵ at ۲:۲۷ ق.ظ

  ?ا?ا ?? کا??آ ب? ط?ر اتفا?? با ا?? سا?ت ش?ا آش?ا شد? ?طا?ب خ?ب? دار?? ? در ??رد ا?? ?? ز?اد سخت ?گ?ر?? آخ? کجا? ا?را? درست? ک? ا? ت? درست باش? ? شر??د? ک? ت?ا?آ از فارس? دار? استفاد? ?? ک?? ??? ??? با اپرا دار? کار ??ک?? ?ث? ا??ک? سا?تت?? ز?اد با اپرا ??خ??? ?دار?
  راست? اص?آ ?اد? رفت بگ? ?? ط?ر شد ک? ?ب سا?تت?? ?ظر?? ج?ب کرد د?د? ا?? با?ا ??شت?? ???دس ?ر? افزار گفت? حت?آ ??ار تا پ?را?? از ?ا در ا?? ض???? ب?شتر پار? کرد?? ?? ?? ?شک?? داشت? ک? ت?? پرش?? ت??ز با ا?? دبدب? کس? ?ت??ست ?شک??? ح? ک??
  ا??د?ار? ک? ش?ا بت???د ک?ک? ک??د
  ت?? دا?شگا? ?ا ???د??? از ?? طر??? دسترس? ب?? ?ا ر? ک? کرد?د ک? ???ش? از ?ر? افزار?ا? پ?ر ت? پ?ر اتفاد? کرد ? ???د??? با فا?ر ?ا? شا?د ?? ???زار? ?? خ?است? بد??? ??ش? کار? کرد ک? از سد ا?? کار گذشت ? از ا?? بر?ا?? ?ا استفاد? کرد ?
  ????? ??ش? ج?اب ر? برا? ??? ک??د .
  آخ? ت? ???کت ?ا اگ? کس? ب? جا? ??رس? ح?? برش ??دار? ? ت?? دا?شگا? ?ا ?? ????ط?ر ب?? ?? ک? ?سئ?? سا?ت? خ?دش?? با ???? ?ر? افزار?ا ?ر ?? بخ?ا? دا???د ??ک?? ??? ??گ? برا? ب??? اخ?
  ب? ا??د ا??ر?ز ک? ت?? کش?ر ?ا ?? ح? ب? ح? دار برس? .
  راست? ?? ز?جا? ????د? ??? ش??د? خ??? خ??? سرد? . ???ش? ???? ط?ر? ?

 3. ?? آش?ا نوشته:
  دوشنبه ، ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ at ۱۲:۴۳ ق.ظ

  س?ا?آ?ا ش?ا ???د???د ?? استا?دار? ? ت?ا? ??اد?ا? ?ش?ر درگ?ر برطرف ?رد? ??از?ا? ?ا?ع? ?رد? ?ست?. از ش?ا بع?د? ?? از پ?? ? آ?ار حرف ??ز??د . راست? آ?ار ?ع?? ???

 4. ?ح?د? نوشته:
  چهارشنبه ، ۱۲ مهر ۱۳۸۵ at ۹:۲۶ ق.ظ

  خ??? بد ????

 5. fatehi نوشته:
  جمعه ، ۱۴ مهر ۱۳۸۵ at ۹:۲۵ ق.ظ

  پا?گا? ا??تر?ت? ?حتر?
  س?ا? ع??ک? با احترا?? ?از? ب? ذکر است ک? سا?ت ش?ا ?? ت?ا?د در ?س?ت سا?ت?ا? ا??تر?ت? جذاب  ( http://address.pf-i.com )  ?ا?ع در سا?ت  pf-i.com  ??رد تب??غ ?رار گرفت? ش?د.
  ?ذا در ص?رت ا?کا? ض?? ??اف?ت ? ش?ا ?? ?ت?اب?ا? ا?? سا?ت را ??رد تب??غ در پا?گا? ا??تر?ت?ا? ?رار د??د.
  ?ب?ا? از ??کار? ?ت?اب? ش?ا در ??رد تب??غات ? ک?ا? تشکر ? ?دردا?? را دار??.گفت??ست? ا?? پا?گا? ا??تر?ت? ?تشک? از افراد ?جرب ?? باشد ک? در ج?ت تب??غات خ?د خ??? فعا?ا?? را?کار?ا? جد?د اتخاذ ?? ??ا??د ? از ??? کار? در?غ ??? ک??د.
  ?ذا ا?? کار باعث با?ا رفت? تعداد بازد?دک??دگا? ? ا????ت ?رار گرفت? در ??ت?ر?ا? جستج?? سا?ت ش?ا ? ?ا خ?ا?د شد.ض??ا? ?س?ت ?رب?ط ب? تب??غات ?ا در ا?? آدرس ??ج?د ?? باشد. ( http://pf-i.com/advertisement.htm
  با تشکر ? احترا? فرا?ا?
  ?د?ر?ت پا?گا? ا??تر?ت? پارس فر?دز 

 6. kayvan نوشته:
  چهارشنبه ، ۰۶ دی ۱۳۸۵ at ۱۱:۰۴ ق.ظ

  سع?د جا? بج?ب ?? د?ر ?ش? ???ش? ???? ب?د? ? ف?ر ????? ???? ?? باش?

 7. m.r.a نوشته:
  یکشنبه ، ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ at ۳:۰۵ ب.ظ

  س?ا? سع?د جا?
  ع??زاد? ?ست? شا?د ???ز ?? را ب? ?اد داشت? باش?
  ?تاسفا?? از ا?? ??ارد ?? ت??ا در ز?جا? ب?ک? در سطح کش?ر ز?اد دار??.
  ??ت? برا? ?? ?ر? افزار open source فارس? شد? ?با?غ گزاف? پرداخت بش? ? شرکت فر?ش?د? ت?ا?ا?? اضاف? کرد? ?ا??? ر? ?? ?داشت? باش? ?ضع از ا?? ب?تر ???ش?.
  در ثا?? ا???? ??از ?? سا?ت آ?ار? آ?ار?!
  ??ت? آ?ار? ?باش? ???ت? بر?ا?? ???س ?ت??? از آ?ار ?داد? ?? ???دار? تحت ?ب بساز?!???? بر?ا?? ???س از تص??ر آ?ار استفاد? ک??!???ت? استا?دار? ?د??? ??کار ??خ?اد بک??!???ت? پر??? سطح? ? بد?? ?دف ? در ج?ت ?? سر? حرف ?ا? د?? پر ک? باش?
  ???ش? ا?تظار د?گ? ا? داشت.
  ازت ?????? ک? حدا?? بعض? از درد?ا ر? ب?ا? ??ک??.
  با تشکر
  د?ستارت ع??زاد?

 8. ر??? نوشته:
  دوشنبه ، ۳۱ تیر ۱۳۸۷ at ۸:۴۰ ب.ظ

  ??? د??? ?ط?ر? سا?تت?? ت? کا?پ??تر? ظا?ر شد ??? خ??? سا?ت باحا?? دار??. ?? رشت?? ??? ز?جا? ز?اد ا??د? .دا?شگا? ش?ا ?? ?ب?? شد? ب?د? ??? ترج?ح داد? ر?اض? بخ??? .
  ا??د?ار? ??ف? باش?د.

نظرات