“ابتدا تو را نادیده میگیرند، سپس مسخره ات میکنند و بعد با تو می جنگند. ولی در نهایت پیروزی از آن توست” م. گاندی
“First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win” M. Gandhi

درباره من

من، سعید رزاقی متولد 30 شهریور 1359. فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد زنجان به سال 1382. هم اکنون مسئول شبکه دانشگاه زنجان. به دوچرخه سواری علاقه مندم. طبیعت را دوست دارم. سیاست را دوست ندارم و از سیگار متنفرم.

جستجو


« قوانین مورفی -۲ | Home | بازی شب یلدا »

اندر حکایت هک شدن وبلاگم

ارسال شده توسط سعید | چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵

موضوع : Uncategorized |

۱۲ نظر براي ”اندر حکایت هک شدن وبلاگم“

 1. اب?ا?فض? نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵ at ۸:۳۱ ق.ظ

  س?ا? ا?ا سع?د
  حا?ت?? خ?ب? ش??د? ?ب?اگت?? ?ک شد? ا??د?ار? باعث ? با???ش ب? سزا? اع?ا?ش برسد

 2. h20s نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵ at ۱۲:۲۷ ب.ظ

  س?ا?
  ا?ا? ???دس سع?د رزا?? ب?تر است ?رزب?? ا?ت?اد ? ت???? را برا? خ?د ??ز ?شخص ک??د ? ت??ا ب? ب?ا? حرف ?ا? ز?با بس?د? ?ک??د.
  ک?اس درس دا?شگا? ?ح?? برا? ب?ا? ?ظرات شخص? ش?ا ??ست ? ?ح? ب?ا? ?شک?ات ش?ا با ر??با? تجار? ش?ا ??ست
  ? ب??ت? تب??غات ش?ا برا? ب?ا? افازات ش?ا ??ست…
  کاش ??گا?? ک? از ?ک ?ج??ع? تجار? در ?ک ?ج??ع? آ??زش? ت???? (?ا ??? دا?? شا?د ا?ت?اد) ?? ???د?د ب? سخ?ا? ز?با? خ?د فکر ?? کرد?د ? ?ک ?حظ? در?گ ?? کر?د ? ?ب سا?ت ساز?ا? ?د?ر?ت ? بر?ا?? ر?ز? استا? را با ?ب سا?ت ?ا?? ک? ا?? شرکت آ? ?ا را ا?جا? داد? است ??ا?س? ?? ???د?د.
  ارادت??د د? ?ا? پاک

 3. Danehjooyan نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵ at ۱:۳۵ ب.ظ

  اگر آ?ط?ر سر ک?اس برخ?رد ??? کرد?د ? اجاز? ?? داد?د ک? ا?ت?اد ک??? ? پذ?را? ا?ت?ادادات ب?د?د ا?? اتفا? ??? افتاد.

 4. ?ج?د نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵ at ۲:۰۵ ب.ظ

  بابا دا?ش??د :))))))))))))))))))))
  ??ب??? ک? حساب? حابت گرفت? شد?.
  د?ش گر? ?رک? ا?? کار? کرد?

 5. ?ج?د نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵ at ۲:۰۶ ب.ظ

  بابا دا?ش??د :))))))))))))))))))))
  ??ب??? ک? حساب? حا?ت گرفت? شد?.
  د?ش گر? ?رک? ا?? کار? کرد?

 6. kayvan نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵ at ۳:۲۲ ب.ظ

  س?ا? د?ست ?? ب? ?? ج??? بس?د? ????? ا?? خ?دش ??گ?ر? د?ستا? ع?ب ???د? ?? ?را د? ب? ت? داد? با?د ا?? ب? ت? گ???د ?? ???? خ?ب ?را?? ?

 7. kayvan نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵ at ۳:۲۶ ب.ظ

  د?د? ???ت??? در ??اب? ا?? فر??گ ??رف? ب? تفا?ت باش? ش?ا ?گرا? ?باش آ? ?س ?? ?ذت ?? ر?ز ز?ست? را تجرب? ??د گ??? ?? ?زار سا? ز?ست? است ? آ??? ا?ر?زش را در ??? ?ابد ?زار سا? ?? ب? ?ارش ??? آ?د ?ربا?ت

 8. ??د? ?ص?ر? نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۲ آذر ۱۳۸۵ at ۱۰:۳۹ ب.ظ

  با س?ا? ?? ??د? ?ص?ر? اد??? پرش?? ?ک ?ست? .خ?شحا?? ک? د?برا? ب? ??شت? ر?? آ?رد?د

 9. h-r نوشته:
  سه شنبه ، ۲۸ آذر ۱۳۸۵ at ۷:۳۵ ب.ظ

  آ?ا سع?د خ?شحا?? ک? ر?? ا??تر?ت ?جددا ??ا?اتت?? کرد?.?ادش بخ?ر د?را? پر??? با ا?? ?ک? سع?د ??ر? ?ا?? سع?د ک? ش?ا باش?د ? با? ?? حا?? کرد??

 10. استاد نوشته:
  چهارشنبه ، ۲۹ آذر ۱۳۸۵ at ۱۰:۲۰ ب.ظ

  ???? ج??? ?ش??ر? دارد بد?? ?ض???:((ز?دگ? از برا? کسا?? است ک? ?? دا??د ? ?? ک??د ?? از آ? کسا?? ک? ب?تر ?? دا??د ??? ??? ک??د))
  ت? ک? ?? دا?? ز?دگ? خ?ب ??ست ?را آ?ط?ر ز?دگ? ??? ک??

 11. hamid نوشته:
  جمعه ، ۰۱ دی ۱۳۸۵ at ۳:۱۳ ق.ظ

  س?ا? د?ست عز?ز..?ب?اگ جا?ب? دار? ? ???? ط?ر دش??ا? جا?ب تر? ! در ??رد ا???ت ?ب?اگت با?ات ?خا?ف? ??? آپ د?ت ? ?صب پ? ?ا ب? ?است??گ ربط? ?دار?..?شک? ?ب?اگ ت? ?ا? ?است ??ست ..?ا? اپ??ک?ش? ?ست…?? ت??? از ?ک س? ا? اس ب?تر استفاد? ک?? ?ا …بگذر??…??ف? باش?..

 12. dash bahman نوشته:
  دوشنبه ، ۰۴ دی ۱۳۸۵ at ۱۱:۴۷ ق.ظ

  ?ب??? ?اراحت باش? داش سع?د.ب??? ک? جرات کرد? ?ب?اگ داش سع?د ?ک ک?? ? اگ? راس ??گ? خ?دت ?عرف? ک? تا ش??اس?ا?ت? باط? ک?? .

نظرات